POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z realizacją usług przez BEEFANDCHEF Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań poprzez Serwis.

Definicje

 1. Polityka Prywatności – dokument informujący Użytkowników o przetwarzanych danych osobowych w związku z działalnością Serwisu;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna korzystająca z niniejszego Serwisu;
 3. Serwis – w rozumieniu serwisu internetowego, zbiór powiązanych ze sobą elementów wchodzących w skład tej samej domeny;
 4. Dane osobowe – zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Identyfikacja może nastąpić w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 5. Przetwarzanie danych osobowych – zgodnie z art. 4 pkt. 2 to operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 6. Administrator – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny, który ustala cele i sposoby przetwarzania oraz właściciel Serwisu, Administratorem niniejszej domeny jest BEEFANDCHEF Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań;
 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 8. Osoba nieuprawniona – to osoba fizyczna, prawna której Administrator nie udzielił prawa przetwarzania danych osobowych, nieposiadająca zezwolenia i polecenia Administratora do przetwarzania danych osobowych,

 

Postanowienia ogólne zawierające informacje o Administratorze

BEEFANDCHEF Sp. z o.o. dba o prawa do prywatności i ochronę danych osobowych wszystkich klientów, Użytkowników i pozostałych osób odwiedzających Serwis. Polityka Prywatności przedstawia Użytkownikom zasady jakimi kieruje się BEEFANDCHEF Sp. z o.o., dalej Administrator. W Polityce Prywatności umieszczone zostały informacje o sposobach przetwarzania danych osobowych i odpowiednich zabezpieczeniach zastosowanych przez Administratora, o przysługujących prawach dla Użytkowników oraz funkcjonowaniu plików cookies.

Administrator przykłada wagę do przetwarzania danych osobowych oraz świadczenia usług za pomocą niniejszego Serwisu. Administrator informuje, że wprowadził niezbędne elementy, aby zapewnić jak najlepsze zabezpieczenia w celu ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Administrator zachowuje poufność Użytkowników i przestrzega prawa przysługujące osobom fizycznym.

Przed skorzystaniem z dostępnego Serwisu należy zapoznać się z treścią Polityki Prywatności. Użytkownik, który po raz pierwszy wchodzi na stronę internetową Administratora akceptuje warunki Polityki Prywatności. Udzielona zgoda jest zapisywana z możliwością jej wycofania w każdym momencie. W sytuacji braku zgody na przedstawione warunki, Użytkownik powinien opuścić Serwis Administratora.

Administratorem Państwa danych osobowych jest BEEFANDCHEF Sp. z o.o. z siedzibą ul. Świętego Marcina 29/8, 61-806 Poznań. Każda osoba może skontaktować się z Administratorem listownie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@beefandchef.pl.

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych przez Administratora zostały opracowane wewnętrzne procedury, które mają zapobiegać udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym, utratom czy kradzieży danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 4. Ustawa z dnia 14 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się dla osób odwiedzających Serwis oraz Użytkowników posiadających konta w Serwisie. Dla każdego przypadku Administrator wypełnia obowiązki informacyjne, określone w art. 13 i art. 14 RODO. Administrator oświadcza, iż realizuje obowiązki informacyjne w stosunku do Użytkowników, których dane przetwarza. Informuje o celu i zakresie przetwarzania, o przysługujących prawach oraz innych informacjach wymaganych przepisami prawa. Stosowne obowiązki informacyjne dostępne są w Serwisie lub u Administratora. W celu zapoznania się z nimi proszę przejść do klauzul obowiązków informacyjnych w Serwisie lub skontaktować się z Administratorem listownie lub elektronicznie na adres e-mail: biuro@beefandchef.pl.

Każdy proces, w którym Administrator przetwarza dane osobowe jest analizowany pod kątem zakresów i sposobów przetwarzania niezbędnych danych osobowych do realizacji celu. Administrator stara się ograniczyć zakres przetwarzanych danych i zbierać tylko niezbędne, które mają służyć osiągnięciu celu – zgodnie z zasadą minimalizacji danych osobowych. Administrator nie przetwarza danych nadmiarowych i danych osobowych Użytkowników na własny użytek bez wiedzy osób, których dane dotyczą. W sytuacji pozyskanych danych osobowych Administrator używa zabezpieczeń mających na celu ochronę danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, modyfikacją, kradzieżą, utratą, usunięciem lub zniszczeniem danych osobowych.

Wszystkie dane osobowe, które są przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z RODO i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administrator oświadcza, że wdrożył odpowiednie zabezpieczenia i środki techniczne oraz organizacyjne mające zapobiegać nieuprawnionemu pozyskaniu, utraty, modyfikacji, kradzieży, usunięciu czy dokonaniu innej operacji na danych osobowych przez osoby nieuprawnione. BEEFANDCHEF Sp. z o.o. informuje, że dokłada wszelkich starań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych. W związku z tym Administrator:

 • prowadzi dokumentację opisującą stosowane zabezpieczenia danych osobowych,
 • do przetwarzania danych osobowych dopuszcza tylko upoważnione osoby,
 • wprowadza adekwatne środki zabezpieczenia,
 • uwzględnia przepisy prawa i stanowisko publikowane przez Urząd Ochrony Danych Osobowych,
 • zawiera umowy tylko z takimi podmiotami, które dbają o bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych,
 • uwzględnia prawa Użytkowników przysługujących zgodnie z przepisami prawa.

W Serwisie pozyskiwane są informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu poprzez:

 1. dobrowolne wprowadzanie informacji i danych osobowych w formularzach kontaktowych oraz formularzach zamówień,
 2. prowadzenie kont Użytkowników,
 3. gromadzenie plików cookies (patrz Informacje o plikach cookies).

Pozyskane dane osobowe służą wyłączenie Administratorowi i Podmiotom przetwarzającym, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, do określonych w niniejszej Polityce Prywatności celów. Pozyskane dane nie są odsprzedawane ani udostępniane osobom nieuprawnionym.

Przetwarzanie danych osobowych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, może dochodzić do przetwarzania danych osobowych, które oparte są na przepisach prawnych.

Zgodnie z przepisami prawa, dane osobowe dzielą się na dane zwykłej kategorii i dane szczególnej kategorii. Administrator oświadcza, że przetwarza tylko dane osobowe kategorii zwykłej.

Zwykłe dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:

 1. wyrażonej zgody,
 2. zawartej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem,
 3. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. prawa podatkowego),
 4. praw wynikających z działalności podmiotów Administracyjnych,
 5. ochrony żywotnych interesów,
 6. uzasadnionego interesu Administratora.

Administrator informuje, że nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany. Gromadzone dane osobowe przez Administratora nie są profilowane. W sytuacji wprowadzenia procesów opartych na czynnościach zautomatyzowanych i profilowaniu, Administrator poinformuje każdego Użytkownika o zmianie.

Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez określony czas. Administrator do każdej czynności podchodzi indywidualnie i wyznacza niezbędny okres do uzyskania celu oraz szacuje czas ich przechowywania i archiwizacji. Szczegółowe informacje o okresach przetwarzania danych osobowych podane są w stosownych obowiązkach informacyjnych dostępnych w Serwisie lub u Administratora.

Każdy Użytkownik posiada prawa dotyczące danych osobowych, a Administrator realizuje je zgodnie z przepisami prawa. W przypadku pytań i próśb związanych z przetwarzaniem i realizacją praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@beefandchef.pl.

Przysługujące prawa Użytkowników wynikających z RODO to:

 • Dostęp do danych osobowych – informacje czy i jakie dane osobowe przetwarza Administrator oraz do jakich celów,
 • Sprostowanie, zmiana danych osobowych – Użytkownik ma prawo zaktualizować lub uzupełnić swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora,
 • Ograniczenie przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – sprzeciw może być wniesiony w każdej chwili przez Użytkownika, a Administrator jest zobowiązany do jego wypełnienia, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa,
 • Wycofanie zgody – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo w dowolnej chwili wycofać zgodę,
 • Prawo do zapomnienia (usunięcia danych) – Użytkownik może żądać usunięcia swoich danych w sytuacji gdy nie są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – Użytkownik może zażądać przeniesienie danych osobowych na innego Administratora,
 • Prawo do niepodlegania profilowaniu – Użytkownik może żądać zaprzestania, jeżeli Administrator będzie dokonywać profilowania.

Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Konta Użytkowników

Administrator nie przewiduje zakładania kont dla Użytkowników. Dokonywanie zakupów odbywa się poprzez każdorazowe wypełnianie formularza zakupowego, w którym podaje się niezbędne dane osobowe do realizacji celu.

W sytuacji zmiany zasady realizacji zakupu poprzez dodanie opcji zakładania kont Użytkownicy zostaną o tym poinformowani.

Informacje o plikach cookies

W celu usprawnienia funkcjonowania Serwisu stosowane są pliki cookies (ciasteczka). Cookies to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z Serwisu. Pliki te służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej, potwierdzeniu, że dany Użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej lub prowadzeniu statystyk przez Administratora, czy zapamiętywanie zakupów w koszyku w Serwisie. Przechowywane w cookies dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne pliki tekstowe zapisywane na dysku komputera Użytkownika dotyczące strony internetowej są dozwolone o ile Użytkownik zostanie o tym uprzednio poinformowany. Warunkiem działania cookies jest wyrażenie zgody Użytkownika poprzez akceptację odpowiedniej opcji w przeglądarce internetowej i nie usuwanie ich z dysku. W większości przypadków nie wymaga to żadnej konfiguracji przeglądarki internetowej ze strony Użytkownika, gdyż w domyślnej konfiguracji pliki cookies są standardowo akceptowane. Użytkownik może jednak sam określić sposób traktowania otrzymywanych plików cookies. Użytkownik może je całkowicie zablokować lub ustawić opcję pozwalającą każdorazowo decydować czy akceptować pliki cookies pochodzące z danej witryny. Funkcje te dostępne są w opcjach konfiguracyjnych przeglądarki internetowej. Aby dowiedzieć się więcej o takich funkcjach, należy zapoznać się z instrukcją obsługi przeglądarki internetowej.

Administrator informuje, że nie wykorzystuje plików cookies do pozyskiwania danych poufnych i danych osobowych Użytkowników korzystających z przeglądarek internetowych. Administrator zastrzega, że może zmienić obecne rozwiązanie. Administrator będzie informować Użytkowników o wszelkich zmianach w prowadzeniu Serwisu.

Odwiedzając Serwis BEEFANDCHEF Sp. z o.o., na komputerze Użytkownika zapisywane są pliki cookies w celu:

 • dopasowania treści do potrzeb Użytkownika,
 • prowadzenia statystyki,
 • umieszczania reklam,
 • utrzymania mechanizmu koszyka zakupowego do zapisywania produktów.

Wszelkie komentarze, uwagi i opinie dotyczące Polityki Prywatności BEEFANDCHEF Sp. z o.o.  prosimy zgłaszać do Administratora.

W razie pytań, zastrzeżeń, próśb lub uwag dotyczących treści niniejszej Polityki prywatności lub sposobu w jakim przetwarzamy dane osobowe prosimy kierować na adres e-mail biuro@beefandchef.pl lub przy użyciu tradycyjnej poczty, wysyłając na adres:

 

BEEFANDCHEF Sp. z o.o.
Świętego Marcina 29/8,
61-806 Poznań

drużyna

Beef & Chef

"Beef & Chef powstał wychodząc naprzeciw Waszym potrzebom."

kontakt

BEEFANDCHEF SP. Z O.O.
Marywilska 26,
03-228 Warszawa
NIP 7831830529

© 2024 Beef & Chef – Polityka Prywatności